VAS-dizains.pptx

Dizaina domāšana efektīvai valsts pārvaldei

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Design Thinking for Impactful Public Administration
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Līdzšinējie valsts pārvaldei pieejamie rīki vairs nespēj jēgpilni risināt šodienas izaicinājumus. Lai darbinieki spētu efektīvi izstrādāt nozaru politikas, sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un īstenotu digitālo transformāciju, mēs esam nodrošinājuši vairākas mācību programmas, lai valsts pārvalde kļūtu klient-orientētāka, bet tās darbinieki – inovētspējīgāki un sadarbotos ar dažādām iesaistītajām pusēm, radot risinājumus, kas ir balstīti lietotāju vajadzību izpētē. Kopumā ir izdevies apmācīt gandrīz 300 darbiniekus – gan dizaina domāšanā, gan apmācīt iekšējos trenerus publisko pakalpojumu un rīcībpolitiku dizainā, uzsākot reālu pakalpojumu pārveidi un politiku izstrādi ar jauno pieeju. Mēs redzam pieaugošu interesi par šo metodi un izmaiņu sākumu domāšanas kultūrā valsts pārvaldē.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The tools currently available to public administration no longer can effectively resolve today’s complex challenges. In order for employees to be able to effectively implement sectoral policies, provide quality services and accomplish digital transformation, we have carried out several training programs to make public administration more customer-oriented and more innovative and collaborative with stakeholders creating user-driven solutions. In total, almost 300 employees have been trained – both in design thinking and as in-house trainers in public service and policy design, starting a transformation of services and development of policies using the new approach. We see a growing interest in this method and the beginning of a change in the culture of thinking in public administration.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Mācību aktivitāšu kopums dizaina domāšanas metodikas iedzīvināšanai valsts pārvaldē, lai veicinātu attieksmes un domāšanas kultūras maiņu šodienas izaicinājumu risināšanā valsts pārvaldē.

Informācijas par autoru

Autors: Valsts administrācijas skola