Tīmekļvietne

Koprade.lv

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Koprade.lv
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Tīmekļvietne www.koprade.lv veidota, lai palīdzētu valsts pārvaldes pakalpojumu dizaina praktiķiem izstrādāt jaunus un pilnveidot esošos pakalpojumus sadarbībā ar pakalpojuma gala lietotājiem. Tīmekļvietne satur: 1.šķirkli “Pakalpojumu koprade”, kurā atspoguļota pakalpojumu koprades metodoloģija ar metožu un rīku kopumu; 2.šķirkli “Pakalpojumu pārveide”, kurā ietverta valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides metodoloģija un pielietojamo metožu apraksts. Tīmekļvietnea izstrādāta “Apvārsnis-2020” projektā CITADEL, saturs izstrādāts CITADEL un ES 2014.-2020.gadam līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta Nr. 3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ietvaros. https://failiem.lv/u/54b26gnza
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The www.koprade.lv website is designed to help public administration design practitioners develop new and improved existing services in a user-friendly way and in cooperation with end-users. Website contains: 1. “Service sharing”, which reflects the methodology of the service set with a set of methods and tools; 2. “Transformation of services”, which includes a methodology for the transformation of public administration services and a description of the methods to be applied. The website was developed in Horizon-2020 project CITADEL, the content was developed within the framework of the CITADEL and the EU Programme “Growth and Jobs” 2014-2020 under project No 3.4.2.3/18/I/001 “Developing and validating methodologies for the transformation of public services”. https://failiem.lv/u/54b26gnza
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Tīmekļvietne
Fotogrāfa vārds: neattiecas
Patenta reģistrāciajs Nr: neattiecas

Informācijas par autoru

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, (Digitālās transfromācijas bloks)
Komanda: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Digitālās transfromācijas bloks)