_ 03_NolikumsV1 (1)

LATVIJAS DIZAINA GADA BALVA 2021 KONKURSA NOLIKUMS

 1. Konkursa mērķis

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā, kura mērķis ir apzināt, izvērtēt un arī starptautiskā mērogā popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā.

 1. Konkursa organizatori

Konkursu organizē biedrība Latvijas Dizaineru savienība (turpmāk – organizators) sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un SIA “Design Elevator”.

 1. Konkursa dalībnieki

Konkursam darbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona – fiziska vai juridiska persona (pašvaldības, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas u.c. ).

Ja viens un tas pats darbs tiek pieteikts vairāk nekā vienu reizi, apstiprināts tiek tas, kurš ticis iesniegts pirmais.

Vienu darbu var iesniegt vairākās konkursa kategorijās.

Konkursam var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus, gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija vai dzīvesvieta dizaina izstrādes laikā ir Latvija.

Visiem darbiem ir jābūt pieejamiem žūrijas apskatei, ja ir tāda prasība.

Studiju procesa laikā tapušus dizaina darbus konkursā var pieteikt izglītības iestādes sadarbībā ar studentu (-iem), pieteikumā norādot visas darba tapšanā iesaistītās personas un to lomas.

Šaubu gadījumā organizatoriem ir tiesības iesniegto darbu vērtēšanas laikā lūgt papildināt tiem pievienotās ziņas kā par pašu darbu, tā arī tā autoru, tai skaitā darbu raksturojumu papildinājumus, par autoru profesionālo darbību un Latvijā nomaksātajiem nodokļiem.

Konkursā var piedalīties dalībnieki, kas ir iemaksājuši konkursa dalības maksu. Dalības maksa par 1 (vienu) konkursa darbu vienā kategorijā atkarībā no iesniegšanas datuma ir sekojoša:

No 01.12.2020. līdz 31.12.2020 – 50 euro

No 01.01.2021. līdz 31.01.2021. – 60 euro

01.02.2021. – 28.02.2021. – 70 euro
Dalības maksa tiek veikta ar portāla bezrindas.lv starpniecību:
https://www.bezrindas.lv/lv/konkurss-latvijas-dizaina-gada-balva-2021/8984/

 1. Autortiesības

Piesakot darbus konkursā un/vai dodot atļauju darbu pieteikšanai, darbu autori bez atlīdzības piešķir organizatoram un Latvijas Republikas Kultūras ministrijai neatsaucamas, teritoriāli neierobežotas, trešajām personām nododamas savu darbu neekskluzīvās izmantošanas tiesības (vienkāršo licenci) informēšanas un reklāmas nolūkiem par konkursu un šiem mērķiem atbilstošā apjomā.

Vienkāršā licence organizatoram un Latvijas Republikas Kultūras ministrijai tiek izsniegta uz laiku, kamēr attiecīgie darbi ir aizsargājami atbilstoši Autortiesību likumam. Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas organizatoram un Latvijas Republikas Kultūras ministrijai piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās izmantot.

Autors apliecina un garantē, ka darbs ir viņa oriģināldarbs un, radot darbu, autors nav apzināti pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Darba autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo personu, ja tā darbs pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības. Organizators nav atbildīgs par trešajām personām nodarītu kaitējumu, kas varētu tikt radīts, publiskojot konkursam pieteiktu darbu konkursa vajadzībām.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka darba radīšanā, kas iesniegts konkursam, tikušas izmantotas atbilstoši licencētas datorprogrammas, kā arī autors ir rīkojies tā, lai ar savu darbību atbalstītu, veicinātu un atspoguļotu augstākos dizaina un profesionalitātes standartus, ievērojot vienādas konkurences tiesības un nepārkāpjot citu personu autortiesības.

 1. Iesniedzot darbu konkursam, tā iesniedzējs piekrīt tā iesniegto personas datu tālākai apstrādei, tai skaitā publiskošanai, nodošanai trešajām personām, darbu un autoru identificēšanai grāmatvedības un uzskaites veikšanai, kā arī citiem ar Latvijas Dizaina gada balvas konkursu saistītiem un ar likumu atļautiem mērķiem.

 

 1. Konkursa kategorijas

Visus konkursam pieteiktos darbus vērtē pēc katrai kategorijai atbilstošiem kritērijiem.

 1. Vides un interjera dizains

(vides objekti, tai skaitā vides labiekārtojuma objekti; vizuālās komunikācijas objekti ārtelpā; akciju, svētku, publisko pasākumu vides objekti; ekspozīciju un izstāžu dizains; navigācijas dizains; privātā un sabiedriskā interjera dizains; biroju interjera dizains u.c.),

 1. Produktu dizains

(tiražētu produktu dizains; individualizētu produktu dizains; unikālais dizains; esošu produktu redizains; mēbeļu dizains; modes dizains; dizainparaugi u.c.),

 1. Grafikas dizains

(grafikas identitātes dizains un redizains; grafikas risinājumi tīmekļvietnēm; izdevniecības darbu dizains (grāmatas, žurnāli, katalogi, korporatīvie izdevumi, gada grāmatas, kalendāri u.c.); ilustrācijas; iepakojuma dizains u.c.),

 1. Digitālais dizains

(digitālās tīmekļvietnes, tai skaitā platformas, e-pakalpojumi, sociālie tīkli; mobilās aplikācijas; digitālie un mobilie risinājumi, tai skaitā 3D risinājumi; digitālo un mobilo spēļu dizains, tai skaitā 3D dizains; UI risinājumi, UX risinājumi u.c.),

 1. Pakalpojumu, politiku, stratēģiju dizains

(sociālo pakalpojumu dizains, publisko pakalpojumu ( valsts un pašvaldības) pakalpojumu dizains, sabiedrisko pakalpojumu dizains,  valsts un pašvaldību politiku dizains, valsts un pašvaldību pārraudzīto jomu, nozaru stratēģiju dizains, privāto uzņēmumu stratēģiju dizains u.c.).

Atbilstoši žūrijas lēmumam, žūrijai ir tiesības piešķirt apbalvojumu par īpašiem sasniegumiem šādās nominācijās:

 1. Dizains sabiedrībai (dizains ar sociālu ietekmi)
 2. Jaunienācējs dizainā (izcils jauno dizaineru sniegums).
  3. Izcila meistarība (dizaina darbs radīts sadarbībā ar amatnieku)
 3. Cita nominācija – atbilstoši žūrijas vērtējumam.

 

 1. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji

Žūrija iesniegtos dizaina darbus vērtē pēc četriem ietekmes kritērijiem:

 1. Ekonomiskā ietekme
 2. Inovāciju vērtība
 3. Kontekstuālā piemērotība
 4. Dizaina kvalitāte

 

 1. Darbu pieteikšana

Darbu pieteikšanas termiņš ir trīs mēneši – no 2020. gada 1. decembra plkst. 12:00 līdz 2021. gada 28. februāra plkst. 12:00.

Darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv. Pieteikšanas pēdējā dienā, 28.februārī, plkst. 12:00 darbu pieteikuma forma internetā tiks slēgta.

Pieteiktajiem darbiem jābūt realizētiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 28.februārim (pieteikuma iesniegšanas brīdim).

Pieteikuma veidlapā precīzi norādīta par darbu iesniedzamā tekstuāla un vizuāla informācija un vizuālo materiālu tehniskie parametri. Visa informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda 2 (divās) valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā pieteiktais darbs netiks vērtēts. Darbu pieteicējs ir atbildīgs par informāciju, kāda tiek norādīta pieteikumā.

 

Tehniskā informācija.
Obligāti norādāmā informācija:

Kategorija – izvēlne,
Darba autors ( -i) – vārds, uzvārds,

Pasūtītājs (vēlams norādīt),

Projektā iesaistītie  dizaina komandas dalībnieki ( vārds, uzvārds);

Autora (kontaktpersonas) telefona nr., e-pasts, produkta vai pakalpojuma tīmekļvietne vai informācija sociālajos tīklos,Darba tehniskie parametri,

Darba apraksts, kas iekļauj materiālu un funkciju īsu aprakstu – līdz 800 zīmēm.

Maksājuma dati.
Obligāti iesniedzamā vizuālā informācija:

Iesniedzamo darbu attēli ir jāiesniedz augstas kvalitātes *.jpg formātā, RGB krāsu modelī. To izmēram ir jābūt A4 formātā (210mm x 297 mm), 300 dpi izšķirtspējā (2480 x 3543 px). Katram attēlam ir jābūt atsevišķā failā, un par to kvalitāti atbild iesniedzējs. Konkursa organizatori patur tiesības īpaši nekvalitatīvus attēlus nepieņemt un neizlikt vērtēšanai. Minimālais attēlu daudzums darba raksturošanai – 3 attēli, ja šis apjoms dod pilnīgu ieskatu darba būtībā.

 

 1. Žūrija

Žūrijas sastāvs 2021.gadam tiks izziņots publiski pirms darbu iesniegšanas konkursā.

Žūriju veido  starptautiski  un ar Latvijas dizainu  un ar dizainu saistītiem jomu saistīti eksperti.

Žūrijas komandai ir žūrijas priekšsēdētājs.
Katrs žūrijas eksperts  pārstāv vismaz vienu no augstāk minētajām kategorijām.

Žūrija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Klātesošo balsīm sadaloties vienādās daļās, izšķirošā ir konkursa  noteiktās kategorijas žūrijas  eksperta  balss.

Žūrijas locekļi nedrīkst būt saistīti ar pieteiktajiem darbiem (t.sk. nedrīkst būt darbu autori, pasūtītāji vai īpašnieki, nedz arī autoru darba biedri vienā birojā vai ģimenes locekļi).

 

 

 1. Darbu vērtēšanas kārtība

Konkursa darbu vērtēšana notiek 3 (trīs) posmos.

Pirmajā posmā konkursa žūrija izvērtē visus pieteiktos darbus elektroniski un atlasa finālistus – līdz 20 darbiem kopumā (līdz 4 katrā kategorijā labākie izvirzītie darbi), kas saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem reprezentē konkursa mērķi.

Otrajā posmā (fināla posms) 20 (divdesmit) nominanti prezentē savu dizaina darbu konkursa žūrijai 3 minūšu garā videoprezentācijā. Videoprezentācijas tiek iepriekš sagatavotas un augšuplādētas tīmekļvietnē YouTube, saite nosūtīta žūrijai tālākajam vērtēšanas darbam. Nominanti saņems uzaicinājumu no konkursa organizatoriem sagatavot videoprezentācijas.

Otrā posma rezultātā tiek katrā kategorijā izvirzīts viens 1.vietas ieguvējs.
Trešajā posmā žūrija starp visiem 1.vietas ieguvējiem nominē vienu Galvenās balvas ieguvēju.

 

Finālam izvirzītie darbi tiks publiski izziņoti tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv, sociālajos medijos un citos publicitātes materiālos, kā arī tiks eksponēti finālam izvirzīto darbu izstādē. Pēc finālistu darbu vērtēšanas žūrija vienojas par augstāko konkursa apbalvojumu sadalījumu.

Žūrija sagatavo īsu vērtējumu katram finālam izvirzītajam darbam. Šis vērtējums būs pieejams publiski tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv.

Žūrijai ir tiesības lemt par mazāku nominantu skaitu izvirzīšanu finālam, ja viņi neatbilst augstāk minētajiem kritējiem.

 

 1. Rezultātu paziņošana un finālistu darbu izstāde

Konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā 2021. gada 28.maijā tiks godināti un apbalvoti izcilāko Latvijas dizaina produktu un pakalpojumu  autori.

Finālam izvirzītie darbi tiks izstādīti un būs publiski apskatāmi izstādē.

 

 1. Apbalvojumi

„Latvijas Dizaina gada balva 2021” 1. vieta – 1 (vienam) fināla darbam katrā kategorijā, ja tāds ir, saskaņā ar žūrijas lēmumu.

„Galvenā Latvijas Dizaina gada balva 2021” – vienam fināla darbam starp katras kategorijas 1.vietas ieguvējiem.
Žūrija var lemt par piešķiramo apbalvojumu skaitu, kā arī lemt par kāda no apbalvojumiem nepiešķiršanu.
„Galvenās Latvijas Dizaina gada balvas 2021” ieguvējs saņems Latvijas Republikas Kultūras ministrijas naudas balvu –  2000,00 euro (ieskaitot nodokļus).

Konkursa apbalvošanas ceremonijā tiks publiski paziņoti konkursa laureāti un apbalvoti konkursa fināla darbu autori, piešķirot finālista diplomus nominantiem un apbalvojumus „Latvijas Dizaina gada balva 2021” 1.vietas ieguvējiem.

Apbalvojumi tiks pasniegti darbu autoriem, kas norādīti darba pieteikuma formā.