Melomaniaki logo

Melomaniaki vizuālā identitāte

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Melomaniaki visual identity
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Muzikālu jautājumu spēle,kuru pirms pandēmijas Rīgas kafejnīcās baudīja 80+ komandas.Spēles mehānismam attīstoties,kļuva aktuāli pilnveidot zīmolu un vizuālo identitāti,lai veicinātu nākotnes konkurētspēju.Zīmola pozicionējums kopā ar identitātes elementiem mūzikas minēšanu padara estētiski pievilcīgu un izglīto spēlētājus par mūzikas industriju.Vizuālo identitāti papildinājām,radot spēli raksturojošu,dinamisku burtveidolu.Lai vizuāli izceltu spēles kategorijas,radījām fonus ar pielāgotiem elementiem,piem.,60-to g.kategorijai izveidojām D.Bovija skaņu plašu atskaņotāju.Pandēmijas ietekmē komandu spēles klātienē kļuva par individuālām spēlēm tiešsaistē.Vizuālās identitātes un dizaina elementu pielāgojamība sekmē online spēļu apmeklētību,piesaistot jaunus spēlētājus arī ārpus LV robežām.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Music trivia game,which before the pandemics was enjoyed by 80+ teams in Riga cafes.As the game’s mechanism evolved,it became important to improve the brand and visual identity to promote future competitiveness.Brand positioning,along with identity elements,makes music game aesthetically more appealing and educates players about the music industry.We complemented the visual identity by creating a dynamic typeface.To visually highlight game categories,we created backgrounds with custom elements e.g. we created a David Bowie Brionvega turntable for the 60s category.As a result of the pandemic, team games in person became individual online games.The flexibility of visual identity and design elements facilitates the attendance of online games,attracting new players also outside LV.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Digitāls darbs

Informācijas par autoru

Autors: Jurģis Volodins
Komanda: Asteroid