Book Spine

“Mūsu Tēvzemes aprakstīšana” Krišjānis Barons

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: “The Description of Our Homeland” Krišjānis Barons
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana” ir pārizdevums 1859.gadā sarakstītajai Krišjāņa Barona grāmatai, kas pirmā dokumentē Latvijas teritorijas ģeogrāfiju un tās tautu. Papildus oriģinālizdevumam tā papildināta ar pētnieku viedokļiem, laikabiedru esejām un, 1896.gadā caram Nikolajam II dāvinātu, latviešu mākslinieku albumu. Grāmatas dizaina pamatā likts godīgums un pazemība, kas pārtop iekšējā bagātīgumā grāmatai atveroties, tādējādi uzsverot Latviešu tautas necilās saknes ar bagātību savos darbos, zināšanās un kultūrā. Arī izdevuma taktīlais dizains pasvītro grezno vienkāršību — grāmatas vāka materiāls līdzīgs linam, taču iekšējo vāku rotā Ievas Krūmiņas smilgu un pļavas augu skulpturālais veidojums zeltā. Grāmatā lietots latviešu tipografikas tradīcijā balstīts burtveidols “Austra”.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: “The Description of Our Homeland” is a reprint of 1859 Krišjānis Barons book first documenting Latvian geography and its’ people. In addition to the original it is complimented with notes from researchers, essays of coevals as well as an album of notable Latvian artists’ works presented to the Tsar Nikolai II in 1896. The design is based on the idea of modesty transforming into richness upon opening of the book. It serves as an allegory to Latvian nation — humble roots wealthy in substance and culture. The physicality of the book also highlights the duality of simplicity and plenty — the first cover is plain white as a linen cloth whereas the second is decorated with field grass sculptural mould by Ieva Krumina. The book is set in Austra — a typeface based on Latvian typographic tradition.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Grāmata
Fotogrāfa vārds: Jānis Klaučs

Informācijas par autoru

Autors: Aigars Mamis, Elza Kārkliņa
Komanda: Madara Seile, Ance Caune, Ieva Jansone, Inta Kraukle, Jānis Seils