Privātuma politika

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

biedrība Latvijas Dizaineru savienība,
Reģ. Nr. 40008001339
LDS juridiskā adrese: Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004
tālrunis:28307476, elektroniskā pasta adrese: info@design.lv

Informācijai par noteiktas personas fizisko datu apstrādi: info@design.lv

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt biedrībai – lai nodrošinātu konkursa norisi, veidotu dizaineru datu bāzi. 
Balss, informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt inspekcijai, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts – telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai.
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi un inspekcijai nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku pienākumu – lai izpildītu KM deleģējumu par izcilību novērtēšanu.
Vārds, uzvārds, balss ieraksts – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanai.

Apstrādes juridiskais pamats:

Līguma darbības nodrošināšanai.
Apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un biedrības  darbības tiesiskuma nodrošināšanai:

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšanas termiņi: Informācija par personas datu apstrādi, aizsardzību un glabāšanas termiņiem norādīta Datu valsts inspekcijas Privātuma politikā.

Tas, ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību:

Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
Saņemt informāciju, vai Datu valsts inspekcija apstrādā pretendenta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Datu valsts inspekcija veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi saistībā ar Latvijas Dizaina gada balvas mājas lapu.  Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām ir identificētas ar atšķirīgu iekrāsojumu citā šrifta krāsā.

Latvijas Dizaina gada balva pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā web lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat Latvijas Dizaina gada balvai tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Latvijas Dizaina gada balva nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, būs pieejama tikai datu īpašniekam un pārvaldniekam, un Latvijas Dizaina gada balva to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs, statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

apmeklētāja web servera adrese;
domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net)
iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
kāda veida tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

Latvijas Dizaina gada balva nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. Latvijas Dizaina gada balva nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.