Objektā ietilpst divas sēdvietas un viena vieta paredzēta cilvēkam ar ratiņkrēslu. Galda
virsmu var izmantot arī kā stāvgaldu saliekot krēslus un automātiski paceļot galda
virsmu. Stāvgalda pozīcijā telpu ir iespēja izmantot trīs cilvēkiem. Katra cilvēka vietu var
norobežot ar žalūziju, vai izveidot atvērtu telpu sapulcei. Galda virsmā ir iestrādātas
kontaktligzdas (1x220v. 2xUSB)
The facility has two seats and one seat for a person in a wheelchair. The table top can also beused as a standing table by folding chairs and raising automatically table top. In the standing table position, the room can be used by three people. Every place can be enclosed with a blind, orcan be used as open space for a meeting. On the surface of the table is built-in sockets (1x220v, 2xUSB).

SAULES ŠŪNA

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: SOLAR CELL
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: SAULES ŠŪNA ir privātā telpa pilsētvidē, kas nodrošina saules gaismu. Tā veidota risinot saules gaismas trūkumu, ar mērķi uzlabot cilvēka fizisko un garīgo veselību. Objekts veidots pēc moduļa principa, katra “saules šūna” pilsētvidē izvietojama gan atsevišķi, gan veidojot objektu grupas ar dažādu funkcionālo lietojumu. Šūnas variētas, nodrošinot gan darba videi, nelielai sapulcei vai individuālam darbam, iespēju nodalīt darba zonas, nodrošinot 3 darba vietas vienlaicīgi, gan tehniski nodrošinātas brīvas telpas atpūtai. ” Saules šūnas” funkcijas nodrošinās izmantojot saules enerģiju. Lai objekts ar vidi saplūstu, mijiedarbotos un tajā pašā brīdī veidotos kontrasts, ir izvēlētas vienkāršas un lakoniskas formas un materiāli ar atstarojošu efektu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: SOLAR CELL is a private space in an urban environment that provides sunlight. It’s designed to solve the lack of sunlight with the aim of improving a person’s physical and mental health. Each “solar cell” in the urban environment can be located both separately and by creating groups of objects with different functional applications. The cells are varied, providing both the necessary functions for a working environment – small meetings or individual work, providing 3 workplaces at the same time and technically providing free space for rest. The functions of the “solar cell” are assured with the use of solar energy. Simple and laconic shapes and materials with a reflective effect have been chosen so that the object blends with the environment, interacts and forms a contrast at the same time.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Dizainparaugs

Informācijas par autoru

Autors: Dāvids Gruznovs
Komanda: Kvalifikācijas darba vadītājs: Lāsma Bringina