Saulkrastu_vizuālā_identitāte-01

Saulkrastu novada vizuālā identitāte

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: The visual identity for City of Saulkrasti
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Lai sasniegtu ambiciozus mērķus, Saulkrastu novadam bija nepieciešama jauna zīmola vizuālā identitāte – vienkārši izmantojama, elastīga, piemērojama dažādām vidēm un globāli saprotama. Lai atvieglotu zīmola izmantošanu un nodrošinātu tā nemainību visās platformās un dizaina produktos, ir izveidotas vizuālās identitātes vadlīnijas, kas palīdz dizaineriem veidot vienotus vizuālos materiālus (vadlīnijas: guidelines.azaistudios.com/saulkrasti/). Jaunais novada logo apvieno saules rita atainojumu uz stabilas, līdzsvarā esošas pamatnes (līnija – horizonts, krasta līnija), veidojot mierīgu un sabalansētu, bet tajā pašā laikā darbīgu noskaņu. Lai radītu pēc iespējas atpazīstamāku un stabilāku novada reputāciju, ir izveidoti radniecīgi zīmolu atvasinājumi visām Saulkrastu pašvaldības iestādēm.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: In order to achieve ambitious goals, Saulkrasti needed a new brand visual identity – easy to use, flexible, applicable to different environments and globally understandable. To make the brand easier to use and ensure its integrity across all platforms and design products, visual identity guidelines have been developed to help designers create unified visual materials (guidelines.azaistudios.com/saulkrasti/). The new logo of the region combines the depiction of the sun on a stable, balanced base (line – horizon, shoreline), creating a calm and balanced, but at the same time active mood. In order to create the most recognizable and stable reputation of the county, related brand derivatives have been created for all Saulkrasti municipal institutions.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Digitāls darbs

Informācijas par autoru

Autors: Krists Dārziņš
Komanda: Austra Jāvalde-Dārziņa