Brūzis “Manufaktūra”

Darba autors: “Sampling” — Manten Devriendt, Liene Jākobsone
Darba pasūtītājs: “Realto Manufaktūra”
Darba radīšanas laiks: 2019-2022

Darba īss apraksts

Brūzis atrodas vēsturiskā ražošanas ēkā, kas pielāgota alusdarītavas un bāra vajadzībām. Projekta koncepcijas pamatā ir arhitektu vēlme izcelt šīs necilās ēkas ilgo mūžu un dažādos laika periodos piedzīvotās pārbūves. Rezultāts estetizē atšķirīgās būvniecības pieejas un paņēmienus, papildinot tos ar jaunu, laikmetīgu uzslāņojumu, kas kārtējo reizi piemēro ēku citai funkcijai. Ēkas vizuālais tēls iecerēts kā ilgtspējas un atkārtotas izmantošanas manifestācija. Iekštelpu dizains ietver gan iepriekš lietotas, gan no ēkas teritorijā atrodamiem materiāliem izgatavotas mēbeles.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Projekts atšķiras ar pieeju dažādu laikmetu industriālās arhitektūras mantojuma interpretācijai. Tajā nav veikta nekādu vēsturisku elementu restaurācija vai aizvietošana ar replikām, tā vietā izvēloties papildināt ar laikmetīgām struktūrām un detaļām. Īpaši šim interjeram dizainētas mēbeles, un esoši lampu elementi atkārtoti izmantoti, integrējot tos jaunos gaismas ķermeņos. Oriģināls piegājiens novērojams arī virknē dažādu arhitektonisku detaļu risinājumos, kā arī alusdarītavas procesa dizainā.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Galvenais izaicinājums bija ēkā, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, realizēt alusdarītavu un bāru, iekļaujoties minimālā budžetā. Lai to paveiktu, domāts par to, kā maksimāli izmantot esošās kvalitātes – kā izmantot uz vietas atrodamās materiālās struktūras, kā integrēt visu estētiski un konceptuāli vienotā vizuālajā tēlā.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Šī projekta realizācija nebūtu iespējama bez pasūtītāja pārstāvju spējas uzticēties projekta autoru kompetencei, kā arī ļauties jauniem un eksperimentāliem risinājumiem. Tā kā interjera estētika paredz jūtīgu pieeju esošajam mantojumam, tas būtībā nozīmē strādāt ciešā sadarbībā ar būvniekiem, maz pamazām atsedzot, pārveidojot un papildinot. Tas no projekta autora pieprasa nepārtrauktu gatavību iesaistīties autoruzraudzībā, kas šajā gadījumā ir arī nozīmīga radošā procesa daļa.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Ēkas iekštelpu plānojums pielāgots alus darīšanas tehnoloģiskajām vajadzībām, arhitektoniski īstenojot arī iespēju ražošanas procesus novērot no publiski pieejamās ēkas daļas.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Projekts estetizē atšķirīgās vēsturiskās būvniecības pieejas un paņēmienus, papildinot tos ar jaunu, laikmetīgu uzslāņojumu, kas kārtējo reizi piemēro ēku citai funkcijai. Tajā piedāvāta jauna – ilgtspējas un patiesuma estētika, kuras skaistums nav uzreiz pašsaprotams.
Transformāciju rezultātā ēka kļuvusi “caurredzama”, izveidotas jaunas skatu līnijas un perspektīvas, kas vizuāli savieno dažādos līmeņos esošas atšķirīgu funkciju telpas.
Apzaļumojumam izvēlēti augi, kas vizuāli atgādina labības lauku, rosinot asociācijas ar alus izejvielām.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Ilgtspēja brūža projektā atklājas dažādos aspektos. Domāts par ēkas, tās plānojuma struktūras un vizuālā veidola saglabāšanu, tajā ietverot vēstījumu par jaunu vērtību paradigmu. Būtiska ir arī ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšana, kas īstenota, citastarp, gan pielāgojot atkārtotai izmantošanai esošo būvmasu, gan iekļaujot interjerā iepriekš lietotas un no apkārtnē atrodamiem materiāliem izgatavotas mēbeles. Visbeidzot, būvniecībā izmantoti materiāli, kas paši par sevi ir ilgmūžīgi, turklāt tiem nav nepieciešama apdare ne praktisku, ne estētisku apsvērumu dēļ.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Gan ēkas fasāžu, gan labiekārtojuma dizainā ietverta cieņpilna attieksme pret apkārtējās vides un apbūves raksturu, kas mērķtiecīgi saglabāts un spēcināts. Pārbūves estētika palīdz veidot lietotāju attiecības ar vietas pagātni un identitāti, kā arī piešķir vērtību industriālās arhitektūras mantojumam, kam nav vēsturiska kultūras pieminekļa statuss. Brūža izbūves kontekstā ļoti būtiski bija atvērt šo teritoriju un integrēt apkārtējā pilsētvidē, nojaucot žogu gar Mārkalnes ielu un izveidojot aicinošu labiekārtojumu.
Bāra terase un galvenā zāle ir pieejama arī cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti.