Mobilā lietotne “Emori”

Darba autors: “Latvijas Mākslas akadēmija — Ričards Znutiņš–Znutāns, Dārta Galiņa, Sandra Sugako, Džūlija Ekuse, Liene Jākobsone, Barbara Ābele, Matīss Zvaigzne, Markus Rožkalns. Rīgas Stradiņa universitāte — Maruta Linuža, Inga Iejava, Kristīne Mārtinsone, Inese Paiča, Ventspils Augstskola — Jānis Vīksne, Karīna Šķirmante.”
Darba pasūtītājs: Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Ventspils Augstskola
Darba radīšanas laiks: 2022.gada Jūnijs

Darba īss apraksts

“Emori” ir mobilās pašpalīdzības lietotnes prototips mentālās veselības uzlabošanai. Lietotnes mērķis ir palīdzēt attīstīt cilvēka emociju atpazīšanas un regulācijas prasmes. Vienlaicīgi lietotne ir pētniecības platforma, kas ļauj iegūt un analizēt datus par Latvijas iedzīvotāju emociju regulācijas prasmēm. Lietotne papildināta ar ilustrācijām, tā ir interaktīva un intuitīva, piemērota plašai potenciālo lietotāju auditorijai. Satura izveidē iesaistīti veselības aprūpes speciālisti, dizaineri, un katras lietotnes iterācijas izstrādē iekļauta mērķauditorija. “Emori” saturs ir klīniski aprobēts un empīriski pamatots.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Saskaņā ar Rīgas Stradiņa Universitātes pētījumiem, ir secināts, ka Latvijas iedzīvotājiem trūkst spēju apzināties, izprast un apvaldīt nepatīkamas emocijas.
EMORI lietotnes saturs atbilst klīniskajam kvalitātes slieksnim, ir klīniski aprobēts un empīriski pamatots. Satura izveidē ir iesaistīti ne tikai veselības aprūpes speciālisti, bet arī dizaina praktiķi un topošie speciālisti, kur dizaina procesā, katrā dizaina iterācijas posmā, tika iekļauta mērķauditorija.
Šāds sadarbības projekts Latvijā ir pirmais un tika radīta dizaina forma zinātniskajam saturam, balstoties dizaina pētījumos un metodēs, lai izstrādātu EMORI lietotni saprotamu, interaktīvu un draudzīgu, veidojot pieejamu psiholoģisko atbalstu plašākam cilvēku lokam.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Sadarbības laikā tika nodefinētas vairākas problēmas:
Latvijā līdz šim nav izstrādāta pašpalīdzības mobilā lietotne latviešu valodā emociju regulācijas prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai.
Vajadzība pēc draudzīga pašpalīdzības rīka, kurā pārtulkots un pielāgots medicīniskais saturs tā, lai tas dažādu vecuma grupu lietotājiem būtu viegli uztverams, interaktīvs un patstāvīgi lietojams, proti, bez terapeita palīdzības.
Risinājuma atbilstība:
Kopdarba rezultātā radīts EMORI pašpalīdzības lietotnes prototips. EMORI ir zinātniski pamatots, dizainiski praktiski izstrādāts un tam ir vairāki potenciāli pielietojumi nākotnē.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

EMORI tika veidots vertikāli integrētā projekta (VIP) ietvaros, VIP ir jauns un inovatīvs mācību procesa papildinājums, kas sniedz starpdisciplināras kompetences apgūšanu un vienā komandā var darboties dažādu līmeņu studenti un mācībspēki – pieredzējuši un praktizējoši pasniedzēji.
VIP komandā sadarbojās trīs augstskolas, to mācībspēki un studenti: Latvijas Mākslas akadēmijas komanda – profesori Liene Jākobsone, Barbara Ābele, Matīss Zvaigzne, Markus Rožkalns un funkcionālā dizaina studenti – Džūlija Ekuse, Sandra Sugako, Dārta Galiņa, Ričards Znutiņš-Znutāns.
Rīgas Stradiņa universitātes komanda: profesores Kristīne Mārtinsone, Inese Paiča un mākslas terapijas studenti – Maruta Linuža un Inga Iejava, Ventspils Augstskolas komanda – profesore Karīna Šķirmante un programmēšanas programmas students – Jānis Vīksne.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

EMORI mobilās lietotnes prototips sastāv no šādiem funkcionāliem blokiem:
ERSQ (Emotion Regulation Skills Questionnaire) aptauja emociju regulācijas prasmju izvērtēšanai, jūtu un sajūtu apzināšanai (latviešu valodā adaptēja Inese Paiča un Kristīne Mārtinsone)
Garastāvokļa novērošanas modulis
Mākslā balstīti uzdevumi emociju pārvaldīšanas prasmju uzlabošanai
Motivācijas jeb apbalvojuma sistēma
Progresa salīdzināšana ar sevi un citiem
Tika pielietotas ne tikai zinātniskās metodes, bet arī dizaina metodes, proti, “Trīs dimantu metode”, “Empātijas karte”, “Lietotāja ceļš”, “Lietotāja pieredze”, “Informācijas arhitektūra” un to analīze, kur veiksmīgas sadarbības rezultātā ir radīts lietotnes prototips.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Pielietojot emocionālo dizainu un krāsu psiholoģiju, EMORI vizuālā valoda veidota rotaļīga, drosmīga un uzticama. Ilustrāciju stils ir minimālistisks un kolorīts. EMORI logotipa simbols – cilvēks, kurš ataino emocionālo veselību, izaugsmi un zināšanas, tādējādi izstrādājot spēcīgu zīmola identifikāciju. UI/UX tika izstrādāts balstoties uz zinātniskiem un lietotāju pieredzes pētījumiem un to vajadzībām. Lietotāja interfeiss tika balstīts uz informācijas arhitektūras pētījumiem, kas ļāva strukturēt informāciju lietotnē un efektīvi izstrādāt veiksmīgu lietotāja saskarsni, personalizāciju un interaktivitāti. Praktiskais bloks veido 5 dažādu uzdevumu veidnes, ievērojot elementu hierarhiju, tā ļaujot pēcāk pievienot arvien jaunus uzdevumus. Lai lietotāju motivētu lietotni izmantot regulāri, tika izveidota motivācijas sistēma.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Mobilās lietotnes ir pieejamas plašākai sabiedrības daļai, arī daļai no tiem, kuriem nav iespējas palīdzību meklēt citos veidos. Ņemot vērā to, ka speciālistu resursi ir ierobežoti, lielai sabiedrības daļai nav iespējas apmeklēt speciālistus klātienē, mobilās lietotnes izmaksas nav tik finiansiāli apgrūtinošas un lietotne ir vienmēr pieejama.
EMORI lietotne varētu tikt pielāgota arī bērnu un pusaudžu emociju regulāciju prasmju uzlabošanā, kā arī augsta stresa līmeņa darbiniekiem. Lietotni varētu popularizēt skolās un citās profesionālajās nozarēs. Ar šādas lietotnes palīdzību varētu uzlabot darba vidi birojos un veicināt darbinieku psihisko un fizisko labsajūtu.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Emociju regulācijas prasme ir nozīmīga vispārējās psihiskās veselības sastāvdaļa, kas palīdz indivīdam sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā. Saistībā ar nesenajiem notikumiem pasaulē bieži tiek piedzīvotas intensīvas un grūti izturamas izjūtas – trauksme, dusmas, bezcerība un izmisums.
Dažādi finansiāli, teritoriāli un sociāli apstākļi attur cilvēku no palīdzības meklēšanas vai atrašanas. Lietotnes veicina pieejamību mentālās veselības aprūpei, mazinot stigmatizāciju un nepieciešamību doties uz klātienes vizītēm.
Latvijas iedzīvotājiem trūkst spēju apzināties, izprast un apvaldīt nepatīkamās emocijas – EMORI paredzēts izmantot kā izpētes platformu.
Lietotnes saturs ir izstrādāts un klīniski aprobēts latviešu valodā.
Lietotne viedota tā, lai tā būtu saprotama jebkurai vecuma grupai un motivētu cilvēku turpināt attīstīt un iepazīt sevi.