Jauniešu organizācijas “Young Folks” vizuālā identitāte

Darba autors: Rūta Jumīte
Darba pasūtītājs: “Young Folks”
Darba radīšanas laiks: Septembris/2021

Darba īss apraksts

“Young Folks” ir jauniešu organizācija Latvijā, kas sastāv no vairāk nekā divdesmit jauniešu iniciētām un vadītām apakšorganizācijām. Tās vizuālā identitāte palīdz veidot individuālu atpazīstamību, kā arī kopīgu vizuālo valodu visām “Young Folks” apakšorganizācijām, arī tām, kas tiktu izveidotas nākotnē. Vizuālā identitāte ietver dinamisku virsrakstu veidošanas principu un vienkāršu aplikatīvu ilustrāciju veidošanas principu, ko ikviens organizācijas dalībnieks var izmantot, atvasināt un iedzīvināt neatkarīgi no tā grafikas dizaina iemaņām, vecuma grupas un digitālo rīku pieejamības. Tādējādi vizuālā identitāte kalpo kā rīku sistēma, ko izmanto un pilnveido jaunieši paši un kas dzīvo līdzi organizācijas attīstībai.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Vizuālā identitāte ļauj jauniešiem pašiem veidot atvasinātas vizuālās identitātes katrai no Young Folks apakš-organizācijām, tai pat laikā saglabājot vizuālo piederību Young Folks kopienai. Ņemot vērā organizācijas specifiku un jauniešu pašorganizēšanos, vizuālā identitāte veidota drosmīga, piemērota jauniešu auditorijas pašizpausmei, kā arī vienkārša, lai to varētu adaptēt, lietot un turpināt jebkurš brīvprātīgais. Vienkāršie vizuālie preincipi — dinamiskais burtu lietojums un aplikatīvās ilustrācija strādā visdažādākajās krāsu kombijācijās, tādēļ ļauj katrai apakš-organizācijai atšķirties ar savu, unikālu krāsu paleti.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Vizuālās identitātes mērķis bija veidot atpazīstamību, vienotību un nodot vizuālos rīkus un to lietošanas principus daudzo Young Folks apakš-organizācu komunikācijas veidošanai. Young Folks ir bezpeļņas organizācija, ar lielu iesaistīto brīvprātīgo skaitu un plašām grafikas dizaina vajadzībām. Vizuālās identitātes izstrādes laikā tika uzstādīts mērķis veidot rīkus un profesionālu vizuālo valodu, ko varētu turpināt organizāciju dalībnieki, ņemot vērā pieejamos digitālos rīkus, cilvēkresursus un praktiskās iemaņas. Vizuālā identitāte tika radīta tā, lai tā atļautu arvien jaunu apakš-organizāciju veidošanos un komunikācijas rīku pieejamību tajās. Unikālā vizuālā valoda komunicē enerģiju, drosmi un pašorganizēšanos un jau tikusi iedzīvināta daudzās organizācijas apakš-inicatīvās, ko turpina paši jaunieši (skatīt attēlā).

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Vizuālā identitāte veidota, konsultējoties ar Young Folks organizācijas vadību, pētot organizācijā esošos resursus un iespējas turpināt komunikācijas materiālu veidošanu pašiem. Tika noskaidrots, ka daudzi jaunieši organizācijā ir ieinteresēti grafikas dizaina veidošanā, tomēr tiem trūkst profesionālās spējas. Papildu tika apzināti organizācijā pieejamie digitālie rīgi un prasmes, kas tiktu izmantoti komunikācijas materiālu veidošanā. Vizuālā identitātes radīšanas laikā tika organizēta meistarklase, kur daudzi iesaistītie jaunieši apguva ilustācijas un grafikas dizaina prasmes, kas nepieciešamas vizuālās identitātes lietošanai. Meistarklases rezultātā tika aizsākta arī Young Folks apakš-inicatīvu ilustrāciju banka, ko izveidoja paši jaunieši.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Young Folks vizuālās identitātes tehnoloģiskais risinājums un funkcionalitāte veidota balsoties uz organizācijas specifiku, iespējām un ierobežojumiem. Tika uzstādīts mērķis, ka organizāciju un jauniešus reprezentējošajai vizuālajai identitātei jābūt tādai, ko būtu ieinteresēti un spētu turpināt paši jauneši.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Vizuālās identitātes estētika veidota iedvesmojoties no jauniešu drosmes, pašorganizēšanās un nerimstošās enerģijas. Unikālais dinamiskais burtveidols šo enerģiju burtiski komunicē, ļaujot jebkuram komunikācijas materiālam runāt dzīvespriecīgi un uzmanību piesaistoši. Ilustrācijas, kas kalpo arī kā apakš-organizāciju logo pavadošie elementi, ir pašu jauniešu radītas, tāpēc atļauj vistiešāk parādīt jauniešu identitāti un organizāciju raksturu.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Nevalstiskais sektors un sabiedrības paš-organizēšanās iniciatīvas sniedz nozīmīgu pienesumu kopējai sabiedrības labklājībai. Paš-organizētās kopienās, kas nav vērstas uz peļņas gūšanu, profesionālu grafikas dizaineru pakalpojumi ir limitēti. Jauniešu pašorganizēšanās attīsta kopienas sajūtu, ļauja apgūt daudz dažādas prasmes un palīdz veidot atbildīgas un līdzcietīgas nākamās paaudzes. Vizuālā identitāte, kas ir plaši lietojama un pielāgojama, bez patstāvīgas grafikas dizainera iesaistes, palīdz paš-organizētām kopienām attīstīties un veicina to noturību. Vizuālā identitāte radīta, lai tā būtu pieejama jebkuram dalībniekam tādejādi raisot intereses par dizainu un iespēju dizainēt pašiem, kā arī kopumā veicinot radošumu.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Young Folks vizuālā identitāte ir veidota lai veicinātu jauniešu iekļaušanu un pieeju grafikas dizaina rīkiem, neatkarīgi no vecuma grupas un iepriekšējās pieredzes. Meistarklasē, kas tika organizēta, lai jauniešiem nodotu nepieciešamās prasmes vizuālās identitātes turpināšanai, piedalījās bērni sākot jau no desmit gadu vecmu. Meistarklasē jaunieši ieguva zināšanas sava radošuma izpaušanai ar grafikas dizaina rīku palīdzību, veidojot komunikāciju, kas precīzi komunicē jauniešu iniciēto organizāciju raksturu, unikalitāti un idejas.